ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ໜ້າຫຼັກ / ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນ ເສດຖາທິລາດ ເລກທີ 01000 ຕູ້ ປ.ນ 122 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ-ແຟັກ: 021 212412, 021 253605, ອີມິວ: info@mict.gov.la